Skip to main content

90 + { Jabardast } Bhaigiri Status In Marathi 2020

Bhaigiri Status In Marathi

Bhaigiri Status In Marathi
Bhaigiri Status In Marathi

Bhaigiri Status In Marathi are one of the most famous status in marathi boys in maharastra. To show their bhaigiri  dadagiri attitude to the people Bhaigiri status are so helpful. Thats why i right this post to help those Marathi bhai and dada to show their feeling to other through their whatsapp status.
 1. या जगात फक्त त्याची चालते जो लोकांचा मनावर राज करते ...कारण तस तर मग कोंबड्याचा पण डोक्यावर ताज असतो 
 2. पलान तर या जगाने बनवले मला मी तर फक्त माझा pillu चा मनाचा राजा आहो बर का 
 3. तू जर खराब आहे तर मी तुझा बाप आहे बेटा म्हणून हद्दीत राहा 
 4. अरे वेळा तुला काय माहिती के ज्याचा तू status वाचत आहे तो तुझा बाप आहे 
 5. हत्यार तर फक्त नावा पुरत जवळ ठेवतो, भीती पयदा करण्यासाठी तर फक्त माझ नावच खूप आहे 

Marathi Bhaigiri Status

Marathi Bhaigiri Status
Marathi Bhaigiri Status

 1. रोडावर असते Speed Limit, Exam मधी असते Time Limit, प्रेम मधी असते Age Limit, पण आमचा दादागिरी मधी असते No लिमिट...   ॥
 2. मी चांगला जरी राहिलो ना तरी लोक बोलतात के बघ सुरु झली याची भाईगिरी दादागिरी 
 3. ज्याला हे भाईगिरी बोलतात ना ते भाईगिरी दादागिरी नाही माझी Style आहे बर का 
 4. भाईगिरी म्हणजे कोणाला भीती दाखवणे नाही भाईगिरी म्हणजे भावान साठी काही पण करणे 
 5. भाईगिरी Means माझी Style समज ले के नाही  
 6. ज्या हवेत लोकांचे कपडे पण उडून जातात त्या हवेत तर मी माझे कपडे सुकवतो वेळा आणि तू मला शिकव शील म्हणतो 
 7. माझा वर जळत असाल तर जळत राहा कारण जळव नारा पण मीच अहो आणि बुजव नारा पण मीच 
 8. भाऊ बोलण्याचे नसीब तर फक्त माझा मित्रान ना दिले आहे मी, नाही तर माझे शत्रू तर आज पण मला त्याचा बाप बोलतात बर का 
 9. जीवन हे एक लडाई आहे जात मी पालन आहे 
 10. काही पण करायच पण मला hert नाही करायच बेटा

Bhaigiri Status Marathi Download

Bhaigiri Status Marathi Download
Bhaigiri Status Marathi Download

 1. भाईगिरी हे सांगड्याना जमत नाही रे म्हणून माझ सारख्या होण्याचा विचार सुध्या कडून ताक तुझा मनातून 
 2. गर्दी मधी तर फक्त कुत्रे येतात रे भावा वाघ तर एकटाच येतो नेहमी हे लकसात ठेव बर का 
 3. जे सोबत गर्दी घेउन येतात ना ते असतात Gangster, आणि जो एकटा येते ना आणि सर्व काही हालऊन देते तो असतो Monster 
 4. लकसात ठेव तू जर Ganster, आहे तर मी MONSTER आहे 
 5. भाईगिरी तर करतो पण लोकांचा मनावर पण राज करतो बर का 
 6. अरे वेळे, बाबा ला बोल माझा area मधी येउन तर बगा खरी Respect काय असते जे फक्त माझा नावानी मिळते 
 7. हिरो तर मित्रान साठी अहो तुमचा साठी तर मी दादा अहो 
 8. हिंमत यावादी आहे के नरका पुळे पण पाप करतो मी 
 9. भाईगिरी तर मेलावर पण करेल, मी झोपेल ते पण तुमचा कानड्यावर 

Bhaigiri Status In Marathi Text

Bhaigiri Status In Marathi Text
Bhaigiri Status In Marathi Text

 1. खराब तर मी खूप जास्तच आहो पण काय करू एवढी respect आहे के कोणी बोलत नाही अस
 2. माझात वाईट गोष्टी खूप असतील पण कोणी ते मला सांगून देईल एवढी कोनात हिंमत नाही बर का 
 3. माझासाठी तर भाईगिरी म्हणजे रॉयल पणात जगणे आहे बाकी तुमि तुमच बगुन घ्या 
 4. अरे वेळे तुझा Attitude तुझा घरी दाखव नाही तर जसे Status Change करतो ना तस तुला पण Change  करून देणार बर का 
 5. भाईगिरी चे Status तर कोणी पण ठेउ शकते पण रिअल भाईगिरी काय असते ते पाहायची इच्छा असेल तर येउन जाजो 

Dosti Bhaigiri Status In Marathi

Dosti Bhaigiri Status In Marathi
Dosti Bhaigiri Status In Marathi
 1. भाईगिरी चे दुसरे नाव म्हणजे मैत्री 
 2. माझासाठी तर भाईगिरी चा एकच Meaning होतो तो म्हणजे माझा सर्व भाऊ माझा सोबत असणे 
 3. आमी समुद्रा सारखे आहो आमाला जर Distrub केले ना तर सर्वाना वाहून नेहु बर का 
 4. आमी शांत काय झलो तुमि तर बडबड करू लागले हो, एक लक्षात ठेवा वाग जरी झोपला ना तरी तो वागच असतो बर का 
 5. आमी एकाच Coin चे दोन वेग वेगळे भाग आहो, पण एक आहो, हे लक्षात ठेवा नाही तर पुळे काय होणार आहे तुमि विचार सुध्या करू नाही शकत बर का 

Royal Bhaigiri Status In Marathi

Royal Bhaigiri Status In Marathi
Royal Bhaigiri Status In Marathi

 1. बादशाह आहो, बादशाह बनून राहेल, म्हणून तुमचे ही भाईगिरी दादागिरी तुमचा घरी ठेवा बर का
 2.  रॉयल पण हे भाईगिरी चे दुसरे नाव आहे, आणि मी भाईगिरीत तच जगतो बर का 
 3. रॉयल पण हे भाईगिरी चे दुसरे नाव आहे, आणि मी भाईगिरीत तच जगतो बर का 
 4. शहरात तर आपली भाईगिरी चालते पण मनावर तर तुझे दादागिरी चालते वेळे 
 5. घरा बाहेर जातो तर अस वाटतं मी त्याला भाई नाही त्याचा राजा आहो के काय 

Dadagiri Status In Marathi

Dadagiri Status In Marathi
Dadagiri Status In Marathi

 1. माझा विरुद्द काही करण्या कधी १०० दा विचार करून घे कारण तुझा mobile phone मधी जेवढे Contact आणि Number आहेत ना तेवढे लोक तर माझा एका आवाजात इथे उब होतील बर का 
 2. ज्याला तू दादागिरी समाज तो ना ते तर माझा साठी फक्त warmup आहे रे वेळा म्हणून तुझे दादागिरी तुझा परतच ठेव बर का
 3. दादागिरी तर खूप झाली आता, आता वेळ आहे भाईगिरी ची
 4. १० लोक सोबत आणून तर कोणी पण भाईगिरी करते माझा सारख एकटं येउन दादागिरी करून दाखव तर मानेल 
 5. मी तुझा सारख भित्रा नाही रे के स्वताचा Area मधी भाईगिरी दाकवेल, माझात दम तर एव्हडा आहे के तुझा घर पूड येउन तुला मारेल बर का 

Marathi Dadagiri Status

Marathi Dadagiri Status
Marathi Dadagiri Status

 1. चल निघ आता घरा बाहेर दाखव तो तुला के दादागिरी आणि भाईगिरी असते काय 
 2. जे लव्हकर भेटलं ते मला पाहिजे पण नाही, पाहिजे तर ते जे देवाने नसीबत लिहिलेच नाही 
 3. तसा तर मी शांत आहो पण जर कोणी मला त्याची भाईगिरी दाखवली ना तर मी त्याला माझी दादागिरी दाखवल्या शिवाय राहत नाही बर का 
 4. जे भेटत नसते ते जबरदस्ती मिडवणे म्हणजे दादागिरी होय
 5. आता कोणी तरी नवीन शत्रू पाहिजे राव कारण जुने सर्वे तर माझे दिवाने झाले आहे 

Dadagiri Status In Marathi Fb

Dadagiri Status In Marathi Fb
Dadagiri Status In Marathi Fb

 1. आज काळ तर असा वेळ सुरु घाला आहे के मित्रान पेक्ष्या जास्त तर शत्रू माझा दादागिरी चे दिवाने झाले आहे 
 2. आता जरुरत नाही त्या खोटा मित्रांची बस आता मी आणि माझी दादागिरी एकटेच ठीक आहो 
 3. मित्रांची दादागिरी पण कमाल असते, किती बोले, किती पण मारेल तरी आवडते 
 4. दादागिरी कारणात तर मजा येते बूट जो आनंद मैत्री मधी दादागिरी करण्यात येतो ना तो दुसऱ्या कोणता जागी नाही येत 
 5. अरे तू काय दादागिरी दाखवतो मला वेळा, माझा तर रंगतातच दादागिरी भाईगिरी भरेल आहे 

Bhaigiri Status In Marathi Download

Bhaigiri Status In Marathi Download
Bhaigiri Status In Marathi Download
 1. मला जर तू A For Attitude दाखव शीलना तर माझ्या B For Bhaigiri साठी Ready राहाजो 
 2. चेहरा वर नको जाउ रे तू जेवढे कांड करून बसला आहे ना तेवढे तर मी एकाच दिवसात करतो बर का 
 3. तुला काय वाटतं वेळे के तू मला सोडून जाशील तर मी मारून जाणार चल हात ....पोरगी आहे तू ओक्सयजन नाही बर का 
 4. ज्या भाईगिरी ची तू दिवाणी होती तच भाईगिरी दादागिरी आज सोडला लावत आहे ... चल निघ इतुन मी जसा आहे तसाच Best  आहे .. राहायचा असेल मी जसा आहे except कर 
 5. मुलींना पटवण्याचा Best Idea म्हणजे भाईगिरी दादागिरी 

Bhaigiri Status Download

Bhaigiri Status Download
Bhaigiri Status Download
 1. मी Attitude वाला आहो तर माझी बायको दादागिरी करणारी पाहिजे बर का 
 2. भाईगिरी तर एवढी जास्त झाली आहे आता की लोक तर काय माझे बायको पण मला भाऊ दादा आणि भाई बोलते आता 
 3. कोणी पण विकत घेउन घेण्याऱ्या पेपर नाही माझ मन Daimond आहे जे तुमचा औकात बाहेर आहे 
 4. गर्लफ्रेंड बोलते तू हे सर्व सवय सोडून दे आणि शरीफ हो, पण आता तिला कोण सांगेल शरीफ तर आज काळ लहान पोरं सुद्धा नाही  
 5. भाईगिरी तर ते नसते जेवा मोठे मोठे लोक सुद्धा तुमाला भेटण्यासाठी Waiting List मधी असतात 

Bhaigiri Dadagiri Status In Marathi

 1. जेवा काम सीड्या मार्गाने होत नाही ठेवा भाईगिरी कामात येते 
 2. रंगतात तर आज पण राग आहे आमचा म्हणून तर  आमी थंडे नाही गरम आहे 
 3. रंगत गरम आहे म्हणून तर दुनियात रुबाब आहे 
 4. भाईगिरी आणि दादागिरी फक्त लोकांवर चालते पण जेवा तू पुळे येते ना तर ते फूस होउन जाते 
 5. तुझासाठी हे दुनिया काय भाईगिरी आणि दादागिरी पण सोडू सांगतो वेळे बस बोल तर तू 

Bhaigiri Dadagiri In Marathi

 1. विचार कर जर मी तुझासाठी हे भाईगिरी दादागिरी सोडू शकतो म्हणजे मी तुझासाठी काय काय करू शकतो 
 2. माझ मन एवढे पण सस्ते नाही के कोणावर पण मरून जाणार, तुझा त्या Attitude साठी पागल अहो नाही तर तू काही परी नाही आहे वेळे 
 3. परी नाही माझा सोबत दादागिरी करणारी पाहिजे राव 
 4. Sweet नाही दादागिरी ची दिवाणी पाहिजे 
 5. माझी वाली जेव्हडी cute तेव्हडीच भारी आहे म्हणून जरा संबाडून  

Bhaigiri Dadagiri Status In Marathi

 1. या जगाला फक्त एकच भाषा समजते ते म्हणजे दादागिरी भाईगिरी 
 2. प्रेमाने नाही दादागिरी आणि भाईगिरी ने चालते हे दुनिया हे नेहमी लक्षात ठेवा 
 3. प्रेम असो के दादागिरी असो feeling तर VIP सारखी येते दोनीत
 4. आज काही नाही म्हणून अस नका समजू के पुळे माझा काही नाही होउ शकत, आणि विचार केला असेल तर पुळे जाउन ओळख नका काडजा 
 5. Line तर खूप पोरी मारतात ग माझावर पण काय करावं हे मन तर फक्त तुझा मागे पागल आहे 

Bhaigiri Dadagiri Marathi Status

 1. तुझा घमंड तू तुझा कडेच ठेव कारण माझी अकड त्या वरून खूप मोठी आहे 
 2. लोकानसाठी उब राहेल अशी माझी फितरात नाही, मला तर अस बाणाईच आहे के लोक माझासाठी उब राहतील 
 3. समोर चालायची सवय लावा भावांनो नाही तर कोणी ना कोणी तुमाला मागे सोडून तुमचा पुढे चाला जाईल बर का 
 4. दुनियाला स्वताचा स्वप्नान पुळे झुकवणे आले म्हणजे तुमाला खरे जगणे आले 
 5. पोरीनची Respect करण आणि शत्रून ना मारणं आमी कधीच विसरत नाही बर का 

Dadagiri Status In Marathi For Facebook

 1. डोळे झुकून बोलणं शिकून जा रे कारण तुमि औकात नाही माझा पुळे डोकं उचलायची 
 2. माझी तुझी हे मैत्री सगळयात भारी ज्याला बगुन जळते हे दुनिया सारी 
 3. अरे तू काय भाईगिरी दाखवतो मला माझी तर फोटो सुद्धा तुझा पेक्ष्या जास्त भाईगिरी करते FB वर 
 4. गर्दी जमा करून तर कोणी पण माहोल करू शकते पण खरी मजा तर तेवा आहे के फक्त आपले नाव ऐकुण ते पूर्ण गर्दी कापली पाहिजे 
 5. तुझी औकात तू विसरू नको कारण जर मी खरी दादागिरी दाखवली ना तर तू कुठलाच नाही राहशील बर का 
Related Posts-  

Last Words,
Guys if you like my post Bhaigiri Status In Marathi then please share this post to all your friends and Bhailog. And if you want to anything about this post then please comment in the comment section of this post. bye bye see u in next post of status in marathi.

Comments

 1. nice status...friends visit our link for more Best love status for you, hope you like it.
  https://fresher-status.blogspot.com/2020/01/love-status-in-marathi-marathi-love.html

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

25+ { Tapori } Happy Birthday Status In Marathi 2020

Tapori Birthday Status In Marathi 
Tapori Birthday Status In Marathi ( Tapori Birthday Wishes In Marathi )  हे maharastra मधी खूप खूप प्रसिद्द द आहे birthday साठी. लोकांना आप आप ली भाषा खूप आवडते. कोणता program असला, Festival असला, तर लोक त्याचा भाषेत wish करतात. तसेच maharastra तीळ लोक हे मराठी बसत wish करतात. आणि आज लोक डायरेक्ट message न करता status   किंवा story  ठेवतात. मानून मी हे पोस्ट हैप्पी बर्थडे स्टेटस इन मराठी लिहिली जणी तुमि without problem कोणाला पण status through  विशेष करू शकता.

Tapori Birthday Wishes In Marathi
College Heरo, मनानं दिलदार राजा..... # बोलनं Kdk, वागणं kdk HOT Personality चे मालिक....सतत आपला hairstyle ने Girls ला #Impress करणारे .............दिसायला हिरो वरुण पण smart आणि cool , Chocolate बॉय............ आपले लाडके BHau............12 15 पोरिंच्या मानत राहणारा , त्याना Premat पागल मानत राहणारा.................मुलींमधे #chocolate-boy या नावाने प्रसिद्द असलेले,.................5 मुलींनी Proposeकेलेले, 4 मुलींना, नकार दिलेले,10 मुलींना WAiting वर ठेवलेले,....…

100+ Best Friendship Status In Marathi 2020 | मराठी मध्ये मैत्री स्टेटस 2020

Friendship Status In Marathi
Best Friendship Status In Marathi - हे महाराष्ट्रतील मित्रांना त्याचा मित्रांशी जोडतात. Friendship म्हणजेच मैत्री हे आपला सर्वाचा life चा एक खूप महत्व पूर्ण भाग आहे. Friendship शिवाय आपण सर्व आपले जीवनाचा विचार सुद्धा करू नाही शकत. म्हणून मी तुमचा friendship चा feeling share करण्यासाठी हे post friendship status in marathi लिहली आहे

Best Friendship Status In Marathi
मैत्री ते नाही जात लोक जीव देतात, मैत्री तर ते आहे जात मित्राचे दुःख बिना बोले ओडकतात

friend तर तो असतो जो अपल्याला कधीच Judge नसतो करत आपण काही वाईट केले तेरी तो आपला सात सोडत नाही

खरा मित्र तर तो असतो जो वाईट वेळा मधी आपला सोबत असतो, तो नाही जो बस आपला सोबत रात्र दिवस राहतो आणि गरज असली कि दिसत पण नाही

लाख मित्र बनवन सोप्पे असते पण एक मित्र बनून त्याचा सोबत मित्रता टिकवणे खूप कठीण असते

फोटो वगैरे चा तर शोक नाही मला पण माझी एक friend आहे तिला माझा फोटो शिवाय झोप नाही येत

जेवा life ची battery low असतेना आणि कोणता पण family member सोबत नसतो त्यवा friends नावाचा charger आपली Battery फुल्ल करतो

काही…

35+ { Royal } Girls Attitude Status In Marathi 2020

Girls Attitude Status In MarathiGirls Attitude Status In Marathi हे मराठी मुलगीन मधी खूप प्रसिद्द आहे whatsapp status साठी.
Status In Marathi For Girls Attitude अरे पागल तू A for attitude दाखव तो ना तर मी B For Bhavkhane दाखवेल । आणि तू C For Chance मारशील तर मी D For Dhanनाही देणार

दिसते मी cute । राहते मी Mute । 'तरी काही लोक बोलतात तुझात आहे खूपच Attitude 

Chatting करते । तर तुझी setting झाली असं समजू नको । friend अहो ते पण तुझा औकातच्या  बाहेर वाली 
आज पण मी एकटी आहे  । कारण Luckहच खराब आहे, माझा नाही बर, मुलाचं कारण आज पर्यंत कोणी impress करूच नाही शकले


कोणाला ये के नाही ये, पण जेवा ही मी स्वतःला बगते तवा full heroine वाली feeling येते मला ।


status त सर्व ठेवतात पण माझा status काही चा औकात बाहेर चे असतात 
कधी पण बघसाल ना तर खोटे प्रेम करणारे हिडगतात । आणि जे खर प्रेम करतात ना त्याचे Eyes सर्व सांगून देतात


आज तो मला बोलला, तुला खूप महाग पडेल माझी दुश्मनी । मी पण बोलले अरे पागल कमी पैसाचे तर मी kajal पण नाही वापरतआज काल माझा friends paksa दुश्मन जास्त आहेत पण जवडे friend आहेत न…

{ Best } Romantic Status In Marathi 2020

Romantic Status In Marathi

Romantic Status In Marathi - रोमँटिक स्टेटस इन मराठी हे खूप प्रसिद्ध आहे Couplesमंदी. जे लोक हे Prem करतात त्यांना Romantic status in marathi खूप आवडतात. तस तर तुमाला खूप Romantic Staus हे इंटरनेट वर सापडतील पण मराठी मंदी मात्र नाही भेटतील मानून मी हे Post लिहत आहे यात तुमाला बेस्ट रोमँटिक स्टेटस इन मराठी २०१९-२० भेटतील.
Best Romantic Status In Marathi Aaj तू मला ओडकत नाही पण एक दिवस तूच माझी raani होशील बर pori 
हे येडे, कधी majha कडे पण बगुन घे,  me तुझा वर खूप prem करतो न ग 
हे prem आहे, हे माझा Control मंदी nahii,  हे तर fkt आणि fkt माझा मनाचे ऐकते br
me तर कसा 'tari समजूna घेतो स्वतःला के तू माझी nahi ahe,  पण हे माझ man नाही ऐकत तर मी काय karuga
तुझा face वर तर khup पोरं मरत असतील ग,  पण मी तर तुझा एक smile चा दिवाण अहो  Romantic Status For Girlfriend In Marathi हे prem पण kamal आहे होते तर अशा person वर होते,  जे person कधी apli होउ पण sakat nahi
khup try केले ग कि तुला विसरून dusari ला जिव लावावा,  pn काय करू हे mann fkt तुझी care करते ना
तुझा manat…

110+ { Best } Love Status In Marathi For Husband, Wife, Girlfriend, Boyfriend

Love Status In Marathi
Love Status In Marathi is the most popular status in the marathi industry of Maharashtra. Love Status is the medium of girlfriend, boyfriend to show their love for each other. Love Status is now in trend on whatsapp status. Generally, almost all people set love status regularly on their whatsapp status.

माझा प्रत्येक Problem ची Solution आहे तू, 
माझा Life ची गरज आहे तू ,
 माझा जगण्याचे कारण आहे तू, 
अरे पागल माझ पूर्ण जग आहे तू

जरी तसे आपण नवरा बायको नाही, 
पण नवरा बायको वरून जास्त प्रेम आहे आपल्यात

आपण कायद्यानी नवरा बायको नाही पण मनानी तर 
तू माझी बायको आणि मी तुझा नवरा अहो पागल

देव पण कमाल करतो 
अनओडखी माणसाला पण 
यवडा जवळचा करतो के 
त्याचा शिवाय राहिल्या जात नाही 

छोटस हे माझ हृदय तू चोरले, 
आणि मग तुझ नाव त्यावर का कोरले


Marathi Status On Love Life
आयुष भरासाठी सात देण मला,  
तुला कोणी विचारले कोण आहे 
तर सांग जीव आहे माझा 


लग्न करशील नाही करशील ते नंतर ची गोष्ट 
पण मी तुझी सात मरे परंत देणार हे मात्र पक्क

जगातील सर्वात जास्त सुंदर गोष्ट म्हणजे प्रेम

प्रेम जेवळे सुंदर त्यवडेच रडव…

100+ { Best } Good Morning Status In Marathi 2020

Good Morning Status In MarathiGood Morning Status In Marathi  हे महाराष्ट्र मधी आणि मराठी लोकान मधी खूप लोक प्रिय आहेत. लोकांना whatsapp वर गुड मॉर्निंग Messages आणि Status  Send करायला खूप आवडतात. पण Google वर search केला वर कडल के marathi मधी तर Good Morning status available नाहीतच मानून मी हे पोस्ट लिहिली आहे के ज्याने करून लोकांना मदत होणार 

माझा सर्व मित्रांना ७२% Good Morning २८ % GST कापून... Gm भावा

 तूच माझी सकाळ तूच माझी रात्र चल उठून जा babu झाली खतम रात्र ...गुड मॉर्निंग

माझा मनाची राणी माझा डोक्यात दिवस रात्र राहणारी चाल ऊत लव्ह कर आता तर सकाळ पण झाली ....गुड मॉर्निंग
रोड, पार्क, बस स्टॅन्ड,  रेल्वे स्टेशन जीत कुट पण तुमी झोपेलेलेहा उठा सकाळ झाली .....गुड मॉर्निंग

',___(")___,'अरेरे झाली पण एव्हडा लव्हकर सकाळ माहित पण नाही पडले .....गुड मॉर्निंग
        ) (

अरे पोरी अजून झोपूनच आहे चाल उंट लव्हकर नाही तर पाणी फेकेल बर मी ....गुड मॉर्निंग

नवीन नवीन हे सकाळ, नवीन नवीन हा दिवस ,
तुझी सकाळ माझा दिवस, चाल उंट जाउ कुटतेरी फिरत
गुड मॉर्निंग

नाही कोणाच ऐकतो ...नाही …

100+ { Best } Royal Attitude Status In Marathi 2020

Royal Attitude Status In MarathiRoyal attitude status in marathi हे महाराष्ट्र मधील लोकांना खूप प्रीय आहे. मराठी Attitude म्हणजे मात्या वर केसरी टीका. 
Royal पणा हा जगणात असला पाहिजे भावांनो वागण्यात नाही


मी तर Real राहतो तुमाला ते royal पण वाटतं तर मी काय करू ।


जे करायच ते आताच करतो म्हणून तर पूर्ण जग माझा मागे फिरत


तुमाला माझाशी problem आहे तर ते माझी नाही तुमची problem आहे 


जो माझा सोबत असतो त्याला मी घडवतो आणि जो माझा विरोदात्त जातो त्याला मी जीवाने उडवतो


आज एक कडल, Respect त्याची असते जो Busy असते ।


तू फक्त branded वस्तू घेत रहा आणि मी एक दिवस स्वतः एक Brand होउन जाणार


जे बोलायचं ते तोंडावर बोल मागे फुटाणे नको फोडू समजला ना


माझी गर्लफ्रेंड नाही कारण आमी मराठी लोक गर्लफ्रेंड नाही डायरेक्ट बायको करतो


इजत दे

40+ { Best } Aai Status In Marathi For Whatsapp 2020

Aai Status In Marathi For Whatsapp
Aai Status In Marathi For Whatsapp are one of best status in the maharastra. In mahrastra marathi peoples love their Mom and Dad so much and want to show their feeling towards their Parents through whatsapp status.

Aai Status In Marathi जे बिना काही बोले आपल्या वर प्रेम करते ना ते आई असते खरे प्रेम तर फक्त आई करते बाकी सर्वे तर बस timepass करतात भावांनो जिच्या होत्याचे जेवण केल्या शिवाय पोट भरत नाही ते म्हणजे आपली आई बाहेर किती पण काही खाले तेरी भूक तर आई चा हातानी बनवलेल्या जेवणनीच जाते बर का गर्लफ्रेंड जरी तुमचा वर प्रेम करत असली ना तेरी ते तुमचा आई पेक्ष्या जास्त प्रेम तुमचा वर कधीच करू नाही शकत बर का जीवनात काही पण करायच पण कधी आई चा हाताच्या जेवणाला नाव नाही ठेवायचे बर का जीवनात सर्वात Important गोष्ट म्हणजे आई बाबा चे Smile होणं जो आनंद आई बाबा ची सामील बगुन होतो ना त्या आनंदा पुळे सर्व जग पण कमी वाटतं आपण १ पोळी मागितल्या वर जे  २ पोळी देते ते म्हणजे आपली आई .....जे बिना काही Demand तुमचा वर सतत आणि खरे प्रेम करते ते म्हणजे तुमची आई जीवनात सर्व क…

100+ { Best } Good Night Status In Marathi : Good Night Images In Marathi

Good Night Status In MarathiGood Night Status In Marathi Aani Good Night Images In Marathi हे महाराष्ट्रतील मुलं मुली म्हणजेच महारष्ट्रतील गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चे favorite status आहे. मराठी girlfriend boyfriend ला मराठी मधी good night wish कारले खूप आवडते म्हणून मी हे post लिहत आहो जाणे के ते त्याचा बॉयफ्रेंड ला ते share करू शकतील. Good Night Images In Marathi नाती बनतात ONE TIME ।  आपण निभवतो Sometime । आठवण काढतो Anytime ।  तुमी आनंदी राहा All-time ।  हेच प्रातना  करतो मी full time  ।  Good Night 
झोप डोळे बंद केल्याने नाही.. मोबाईल चे नेट बंद केला वर येणार .. चल कर बंद आणि झोप ॥ Good Night ॥
धक्के लागल्याने वस्तू तुटतात पण माणसाला धक्के लागले तर  ते Successful होतात ॥ Good Night॥ जिवंत राहिलो ना तर परत तुला सकाळी पागल करेल... आणि सकाळी पागल नाही केले मी तर समजजो के मी झोपेल आहो  ॥ Good Night  ॥ वेळ फक्त त्याला द्या जो तुमचा आहे... त्याला नाही जो Always Busy आहे... ॥ Good Night॥ जो कठीण वेळ मधी पण चालतो....... तो जग बदलतो ... जो रात्री पण झोपत नाही ... तोच सूर्य बनून सकाळी निगतो... …